fbpx

Podmienky ochrany súkromia

Pozorne si prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“).
Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach. Zoznámte sa tiež s našimi Podmienkami používania Webu. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese budemsexi@gmail.com.

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:
„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.
„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním Jana Marcinová v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.
„Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.
„GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
„Web“ znamená webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ prevádzkovaných na internetovej doméne BudemSexi.sk. Web zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne.
Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Aké Osobné údaje o Vás získavame?

1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že
a. sa rozhodnete na niektorom Webe vyplniť niektorý z kontaktných formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter);
b. vyplníte Vaše údaje do registračného formulára pre založenie užívateľského konta a tieto údaje odošlete;
c. sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu;
Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk nemôže reagovať na Váš podnet či žiadosť alebo nemôže s Vami uzatvoriť zmluvu, ktorá vzniká registráciou užívateľského konta.
Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

2. Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Webu

Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:
a. informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Web, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
b. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Webu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
c. údaje o Vašom používaní Webu;
d. informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
e. informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
f. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.
Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Webu s prihláseným užívateľským kontom.

3. Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk získala od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje: údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook) ak ste sa rozhodli zriadiť svoje užívateľské konto prostredníctvom služieb týchto tretích strán. V takom prípade Vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook) poskytne Prevádzkovateľovi Webu BudemSexi.sk.

4. Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.
1. Plnenie zmluvných povinnosti
Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste vyplnili jednotlivé polia registračného formulára pri vytvorení a vedení užívateľského konta za účelom plnenia zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom Webu BudemSexi.sk, ktorá vzniká vytvorením užívateľského konta v súlade s Podmienkami a plnenia jednotlivých záväzkov Prevádzkovateľa Webu BudemSexi.sk pri prevádzke Webu v štandarde a kvalite stanovenej Prevádzkovateľom, evidencie zmluvných partnerov, vybavovania podnetov a iných Vašich požiadaviek a našich záväzkov.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.
Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu piatich rokov, prípadne do Vášho odvolania súhlasu.
2. Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter);
Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch a projektoch Webu a to ak ste na Webe požiadali o zasielanie správ priameho marketingu (newsletter).
Máme za to, že keď vyplňujete svoju emailovú adresu do formuláru na Webe pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter) vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu (newsletter).
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácii priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé.
Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým zrušíte svoje užívateľské konto alebo sa odhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter).
3. Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Webu
Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk spracúva Vaše Osobné údaje vrátane údajov získaných z Vášho používania Webu špecifikovaných vyššie na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Webu, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory Webu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Webu a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania Webu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Webu a optimalizácií jeho funkcionalít ako aj plnenie zmluvy, ktorá vznikla vytvorením užívateľského konta.
Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača.
Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie nášho Webu v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete tu.
4. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy
Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb Prevádzkovateľa Webu BudemSexi.sk a poskytovania klientskej podpory.
Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.
5. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR
Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti.
Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

5. Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk sprístupňuje Vaše Osobné údaje v nasledovných prípadoch:
· ak taká povinnosť Prevádzkovateľovi Webu BudemSexi.sk vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
· ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..
S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene Prevádzkovateľa Webu BudemSexi.sk. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.

6. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.
1. Právo na prístup k údajom
Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa Webu BudemSexi.sk potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov a informáciu o
· účele spracúvania Osobných údajov;
· kategórii spracúvaných Osobných údajov;
· identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
· dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
· práve požadovať od Prevádzkovateľa Webu BudemSexi.sk opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
· práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
· zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
· existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.
2. Právo na opravu
Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa Webu BudemSexi.sk aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.
3. Právo na vymazanie
Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa Webu BudemSexi.sk aby bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:
· už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
· ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
· namietate ich spracúvanie;
· sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
· je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
4. Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk obmedzil spracúvanie Vašich Osobných údajov.
5. Právo na prenosnosť Osobných údajov
Máte právo požiadať Prevádzkovateľa Webu BudemSexi.sk aby Vám poskytol Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk preniesol tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
6. Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.
Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.
Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním.
7. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov
Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

7. Bezpečnosť

1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.
2. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.
3. Časti Webu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované Prevádzkovateľom Webu BudemSexi.sk. Prevádzkovateľ Webu BudemSexi.sk nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

8. Zmeny Podmienok

1. Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.
2. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Webe a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu.
3. Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.

9. Kontaktujte nás

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese budemsexi@gmail.com.
Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 24.5.2018.

Som novinárka, copywriterka a bloggerka. Projekt Budem Sexi vznikol zo zistenia nie práve lahodiaceho egu: Keď som chcela byť sexi v dvadsiatke, stačilo vyliezť z postele v bavlnenej spodnej bielizni a prstami si prehrabnúť vlasy. S pribúdajúcimi deťmi, rokmi a kilami to už také ľahké akosi nie je. No tým nemyslím, že sa to nedá. Len treba nájsť a použiť trochu iné triky :-)

No Comments

Leave a Comment

%d blogerom sa páči toto: